Fakultät für Rechtswissenschaften

Fakultät:
Gründung: 2016
Gründungsdekan: em. o. Univ.-Prof. Dr. Bernd-Christian Funk
Studienangebote: Bachelor, Master

Bachelorstudium:
6 Semester
8 Module
180 ECTS

Abschluss:
Bachelor of Laws; LL.B.

Masterstudium:
4 Semester
6 Module
2 Spezialisierungsoptionen
120 ECTS

Abschluss:
Master of Laws; LL. M.

Kosten:
8.000 € pro Semester (Bachelor u. Masterstudiengang)